Viralliset terveystutkimukset

Ota mukaan lemmikin rekisteritodistus virallisiin tarkastuksiin.

Suomen Kennelliitto on määrännyt rotukohtaisesti, mitä tutkimuksia koirille on tehtävä ja missä iässä ja miten usein niitä on tehtävä (ns. PEVISA).
Yleensä nämä tutkimukset on tehtävä ennen astutusta, jotta pennut hyväksytään rekisteröitäviksi.
Rotukohtaisista PEVISA-määräyksistä saa tietoa ao. rotujärjestöiltä tai Kennelliitosta.

Lonkka-, kyynär- ja selkäröntgenkuvaukset

Koira saa kevyen rauhoituksen virallisia röntgenkuvauksia varten.

Lonkka- ja kyynärkuvaukset kuvataan tietyissä asennoissa, jotta kuvat ovat arvostelukelpoisia Kennelliitossa.
Virallisen lausunnon kuvista antaa Kennelliitto.
Samassa rauhoituksessa voidaan kuvata lonkka- ja kyynärkuvien lisäksi tiettyjen rotujen viralliset selkäkuvat.

Kuvat tunnistusmerkitään koiran rekisterinumerolla tai tunnistusmerkintänumerolla.
Kuvat lähetetään Kennelliittoon arvosteltavaksi röntgenlähetteen kera.
Röntgenlähetteeseen kuvaava eläinlääkäri merkitsee käytetyn rauhoitusainemäärän ja rauhoitusaineen, omat tietonsa ja allekirjoituksensa.
Kennelliitto lähettää omistajalle laskun lausunnosta toimituskuluineen, lausunnon saa maksusuorituksen jälkeen.

Koiran tuleen olla minimi 12 kuukautta vanha, jotta kuvat ovat viralliset.
Isoilla roduilla suositellaan 18 kk:n vähimmäisikää kuvaukselle.

Viralliset polvitarkastukset

Virallisia polvitarkastuksia Kuopion Eläinlääkärikeskuksessa tekee eläinlääkärit Sinikka Sarpanen, Pekka Halonen, Hanna Inkeroinen ja Erkki Hara.

Viralliset sydäntutkimukset

Sydämen toimintaa voidaan tutkia kahdella eri menetelmillä.

Eläinlääkäri tutkii sydämen virallisesti auskultoimalla eli kuuntelemalla sydämen lyöntitiheyden ja rytmin, sekä mahdolliset sivuäänet stetoskoopilla.
Koiraa ei rauhoiteta tutkimuksen ajaksi.

Virallisia sydänauskultaatiotutkimuksia KEK:ssa tekee eläinlääkärit Pekka Halonen, Sinikka Sarpanen, Lauri Siir, Hanna Inkeroinen ja Viivi Kangaskoski.

Sydämen ultraäänitutkimuksella pystytään selvittämään lisäksi sydämen kammioiden ja eteisten koko, sydänlihaksen supistumiskyky, sekä läppien toiminta.
Tätä tutkimusmenetelmää kutsutaan doppler-tutkimukseksi.

Saadut tutkimustulokset eläinlääkäri kirjaa sydäntarkastuslausuntokaavakkeeseen.
Koirien lausunnoista yksi osa jää omistajalle, yksi eläinlääkärille ja loput eläinlääkäri lähettää Kennelliittoon, joka lähettää rotujärjestölle kuuluvan kappaleen eteenpäin.
Lausuntokaavakkeen täyttämistä varten koiran rekisteritodistus tulee olla mukana.
Kissojen lausunto lähetetään Kissaliittoon.

Kissojen virallisia ja koirien epävirallisia sydämen UÄ-tutkimuksia tekee eläinlääkäriPekka Halonen.

Viralliset silmätarkastukset

Erikseen sovittuina joukkotarkastuspäivinäsilmätarkastuseläinlääkärit Leena Ruotsalainen-Ryökkynen ja Elina Illukka tekee viralliset silmätarkastukset.

Ilmoitamme silmätarkastuspäivät;

Syringomyelia MRI-kuvaukset

KEK MRI-kuvaukset on tällä hetkellä tauolla

KEK on Suomen Kennelliiton neurologiatyöryhmän hyväksymä koiriensyringomyeliakuvauspaikka.

Syringomyelia MRI-kuvauksia tehdään koirien periytyvän Arnold-Chiari syndrooman tutkimiseksi.

Kennelliiton viralliset syringomyelia MRI-kuvaukset suorittaa eläinlääkärimme Lauri Siir tai Pekka Halonen.

Otamme MRI-kuvat 1,5 Teslan korkeakenttämagneetilla.

Koirien magneettikuvaus

KEK MRI-kuvaukset on tällä hetkellä tauolla

MRI-kuvausta varten potilas on aina anestesiassa.
Oma eläinlääkärimme on läsnä koko tutkimuksen ajan.

Magneettitutkimus on kuvantamismenetelmä, jolla kuva elimistöstä saadaan aikaan hyödyntämällä laitteen magneettikenttää, keloja (ns. gradienttikelat ja kuvauskelat) ja kehon kudosten vesipitoisuutta.

Magneettikuvauksessa otetaan tavallisesti useita kuvauksia eli sekvenssejä peräjälkeen.
Kudosten erilaiset ominaisuudet eri kuvaussekvensseissä auttavat radiologia tekemään oikeat johtopäätökset kuvista eli päätymään oikeaan diagnoosiin.

Magneettikuvaus on turvallinen menetelmä, koska siinä ei käytetä röntgensäteitä, mutta kuvaushäkkiin mentäessä myös saattajan tulee noudattaa erityisohjeita mm. matkapuhelinten, pankkikorttien ja metalliesineiden suhteen.

Nyt kun MRI-kuvaukset on tauolla, suosittelemme ottamaan yhteyttä muille klinikoille MRI-kuvauksia varten.
Ainakin Oulun eläinklinikalla ja Eläinsairaala AISTIssa on MRI-kuvausmahdollisuus.

Dobermannien ja bedlingtoninterriereiden maksalausunnot

Vastaanotollamme otetaan verinäytteitä dobermannien ja bedlingtoninterriereiden maksalausuntoja varten kennelliiton ohjeen mukaisesti.

Terveystutkimukset edullisimmin ja
nopeimmin Omakoira-palvelusta ja
-mobiilisovelluksesta

Sähköinen ennakkolähete on edullisin ja nopein tapa saada koiran
virallinen terveystutkimustulos jalostustietojärjestelmään. Sen voi
tilata rodun terveysohjelmasta riippuen seuraaviin virallisiin terveystutkimuksiin:
• DNA-tutkimus
• kyynärlausunto
• lonkkanivellausunto
• polvilumpioluksaatiolausunto
• selkälausunto
• syringomyelialausunto
• sydänlausunto
• hengitystieoperaation ilmoittaminen (BOAS)
• jalostustarkastus (sähköinen ennakkolähete on pakollinen)
• kuulotutkimus (BAER, sähköinen ennakkolähete on pakollinen)
• kävelytesti (sähköinen ennakkolähete on pakollinen)
Koiranomistaja voi tilata ja maksaa lähetteet Omakoira-palvelussa
osoitteessa:
Ennakkolähete voidaan tilata ja maksaa myös
Omakoira-mobiilisovelluksella.
Ohjeet sovelluksen lataamisesta ja käyttämisestä löydät Kennelliiton YouTube-kanavalta!
Mobiilisovellus on vain Kennelliiton jäsenille.
www.kennelliitto.fi/tilaaterveystutk

Suomen Kennelliiton ohje lonkkanivelien kasvuhäiriön röntgenkuvauksista ja luokituksesta

(Lonkkanivelen kasvuhäiriöohje)

Kennelliiton hallituksen 25.8.2011 hyväksymä, voimassa 1.1.2012 alkaen.

Tämä ohje täydentää Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamissääntöä (valtuusto 30.11.2008) ja Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman ohjetta (PEVISA-ohje, hallitus 28.8.2008).

1 YLEISET MÄÄRÄYKSET

Koirien perinnöllistä lonkkanivelen kasvuhäiriötä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien lonkkanivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Suomen Kennelliitto (jäljempänä Kennelliitto) hyväksyy virallisiksi tämän ohjeen mukaisesti annetut lausunnot.

Röntgenkuvat otetaan FCI:n (Federation Cynologique Internationale) ohjeiden mukaisesti ja Suomessa niiden arvostelussa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikkoa.

Lonkkanivellausunto on annettava koiranomistajan kotimaassa tai Suomessa.

Kun koira kuvataan Kennelliiton lausuntoa varten, tulee kuvauksessa noudattaa näitä ohjeita ja kuvat asianmukaisine röntgenlähetteineen toimittaa Kennelliittoon, joka antaa virallisen lausunnon kuvista. Koiran virallinen tutkimustulos on huonomman lonkan mukainen.

Koiran omistajan tulee ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralle on tehty lausuntoon vaikuttava leikkaus ja asia merkitään röntgenlähetteeseen. Koiran sairaskertomus liitetään mukaan.

Röntgenkuvat säilytetään keskitetysti Kennelliiton määräämässä paikassa vähintään 10 vuotta, jonka jälkeen ne voidaan hävittää. Kennelliitto kuitenkin säilyttää joka vuodelta maaliskuun kahden ensimmäisen viikon kuvat myöhempiä mahdollisia tutkimuksia varten.

2 LAUSUNTOMENETTELY

Kennelliiton hallitus nimeää eläinlääkärit, joiden antamat lausunnot hyväksytään.

Kennelliiton nimeämä virallinen lausunnonantaja saa tietää koiran rodun, iän, sukupuolen ja rekisterinumeron, mutta ei muita tietoja.

Lonkkanivellausunto annetaan vain sellaisista kuvista, joiden mukana on kuvaajan täyttämä Kennelliiton röntgenlähete.

Lausunto annetaan vain sellaisesta röntgenkuvasta, jota otettaessa ko. koira on ollut tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Tunnistusmerkintä on aina tarkastettava kuvauksen yhteydessä.

Virallisesta tutkimuslausunnosta peritään maksu, jonka suuruuden Kennelliiton hallitus määrää. Tutkimuslausunto toimitetaan röntgenlähetteeseen merkitylle vastaanottajalle ja Kennelliiton tiedostoon merkitään tiedot tutkimustuloksesta sekä lausunnon antaja.

Lausuntoon voidaan kirjata tieto kuvassa havaittavista olennaisista sivulöydöksistä.

Koira voidaan uusintakuvata, mutta vasta 6 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Jos uusintakuvaus kuitenkin tehdään kuvausteknisistä syistä, on kuvaus aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki aiemmat kuvat. Koirasta annettu lausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua.

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään lausunnot, jotka on annettu FCI:n asteikkoa käyttäen sekä lausunnot, jotka ovat verrattavissa FCI:n asteikkoon ja kuvausasento on ollut FCI:n suositusten mukainen. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty kuvaushetkellä.

Mikäli siitoskäyttöön aiotulle ulkomaiselle koiralle ei saada FCI:n arvosteluperiaatteiden mukaisesti annettua lausuntoa koiranomistajan kotimaassa, voidaan tunnistusmerkitty koira kuvauttaa FCI:n ohjeiden mukaisesti ja röntgenkuva lähettää arvosteltavaksi Kennelliittoon suomalaista lausuntoa varten (liitteeksi perustelut miksi ulkomaiselle koiralle halutaan lausunto Suomesta). Näin voidaan menetellä myös ennen ulkomaisen koiran ostoa.

3 FCI:N ARVOSTELUASTEIKKO

FCI:n arvosteluasteikko on vahvistettu Dortmundissa 14.6.1991, FCI:n lehti 4/92.

Luokitus Kuvaus

A Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset.

Ei muutoksia, Lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna piirtyy terävänä ja onlievästi pyöristynyt. Nivelrako on tiivis ja tasainen. Norberginasteikko vetoasennossa noin 105° (suosituksena).

B Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat vähän epäyhdenmukaisetlähes normaali/ ja Norbergin asteikko vetoasennossa lähellä 105°, tai reisiluunrajatapaus pään keskus on mediaalisesti lonkkamaljakon dorsaalireunaannähden ja reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset.

C Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset,lievä Norbergin asteikko on noin 100° ja/tai lonkkamaljakonkraniolateraalinen reuna on vähän mataloitunut. Epätasaisuuttatai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia lonkkamaljankraniaali-, kaudaali- tai dorsaalireunassa tai reisiluun päässä taikaulassa.

D Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, kohtalainen subluksaatio. Norbergin asteikko on suurempi kuin 90°(vain (keskivaikea) suosituksena). Lonkkamaljakon kraniolateraalireuna on tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä.

E Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvävaikea subluksaatio, Nordbergin asteikko alle 90°, selvälonkkamaljakon kraniaalireunan tasaantuminen, reisiluun päänepämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut) tai muutnivelrikkomuutokset.

Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomioon koiran ikä ja erityisesti sekundäärinivelrikko.

4 RÖNTGENKUVAUKSEN TOTEUTUS

Kuvattaessa koiran on oltava iältään vähintään 12 kk, rotujärjestön esityksestä rodun alaikäraja voi olla 18 kk tai 24 kk.

Röntgenkuvausta varten koira on FCI:n määräysten mukaisesti (FCI:n kiertokirje 81/2007) rauhoitettava tai nukutettava siten, että se on riittävän rento kuvauksen onnistumiseksi. Käytetyt valmisteet on merkittävä lomakkeeseen.

Röntgenkuvat on kuvauksen yhteydessä merkittävä tavalla (rtg- teipillä/merkintälaitteella), jota ei jälkikäteen voida muuttaa. Tämä koskee myös digitaalisia röntgenkuvia. Röntgenkuvassa pakollisia tietoja ovat: päivämäärä, koiran rekisterinumero (tai TM-numero) ja puolimerkki (puolimerkki kansainvälisesti tunnistettavana, esim. sin, dex, R, L).

Kuvausasento: suora veto.

Koira asetetaan selälleen käyttäen selkätukea ja mahdollisesti vaahtomuovikourua. Reisiluiden pitää olla vedettynä röntgenpöydän pinnan suuntaisesti ja olla keskenään yhdensuuntaiset. Polvilumpioiden pitää olla reisiluiden keskellä.

Kuvauksessa keskisäde kohdistetaan lonkkanivelten korkeudelle. Polvilumpioiden pitää näkyä ja 1-2 lannenikaman tulisi näkyä (ainakin ristiluun kokonaisuudessaan). Lonkkanivelten tulee olla mahdollisimman keskellä kasettia, mikä suurten rotujen kohdalla merkitsee, että kuva voidaan joutua ottamaan kahdessa osassa.

Jos koira on asetettu ohjeista poikkeavalla tavalla, on kuvat virheiden välttämiseksi pakko jättää arvostelematta muissa paitsi vaikeissa dysplasiatapauksissa.

5 DIGITAALISET RÖNTGENKUVAT

Digitaalisia röntgenkuvia koskevia määräyksiä täydennetään kun Kennelliitolla on valmiudet vastaanottaa, käsitellä ja varastoida digitaalisia röntgenkuvia.

Digitaaliset röntgenkuvat täytyy tulostaa filmille Kennelliittoon toimitettavaksi.

Lonkkanivelten alueen täytyy olla luonnollisessa koossa (1:1). Jos koko oikeassa asennossa otettu röntgenkuva ei mahdu filmille, tulee lonkkanivelten alue suurentaa luonnolliseen kokoon ja lisäksi liittää mukaan kokonaiskuva, joka saa olla pienemmässä mittakaavassa. (Huom: kuvat on merkittävä vastaavalla tavalla kuin kohdassa 4).

6 VALITUSMENETTELY

6.1 Valitus Kennelliittoon

Valitukset käsittelee Kennelliiton luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmä koiranomistajan kirjallisen valituksen perusteella.

Valitusaika on 90 vuorokautta siitä, kun lausunto on postitettu. Valitusmaksu on kaksi kertaa tarkastusmaksun suuruinen. Jos valitus todetaan aiheelliseksi, maksu palautetaan.

Valituksen kohteena olevan röntgenkuvan arvostelee itsenäisesti vähintään kaksi luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmän jäsentä. Lausunnon antaja saa tietoonsa vain koiran rodun, iän ja sukupuolen. Mikäli kaksi jäsentä on antanut koiralle saman arvion, tämä on koiran lopullinen tulos. Mikäli kahden lausunnon antajan lausunnot poikkeavat toisistaan, kuvan arvostelee kolmas asiantuntijatyöryhmän jäsen ja koiran tulos muodostuu työryhmän enemmistöpäätöksestä tai keskimmäisestä arviosta. Mikäli keskimmäistä arviota ei ole, lähetetään koiran kuva Pohjoismaisen Kennelunionin (PKU) röntgenpaneelin käsiteltäväksi.

Luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmän päätös korvaa aiemman lausunnon.

6.2 Valitus PKU:lle

Mikäli koiranomistaja on tyytymätön luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmän päätökseen, voi hän valittaa PKU:n röntgenpaneelille.

Valitusaika on 30 vrk siitä, kun luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmän päätös on postitettu. Valitusmaksu on neljä kertaa tarkastusmaksun suuruinen. Jos valitus todetaan aiheelliseksi, maksu palautetaan.

Koiran tulos muodostuu PKU:n röntgenpanelistien enemmistöpäätöksestä tai keskimmäisestä arviosta. Mikäli keskimmäistä arviota ei ole, lähetetään koiran kuva FCI:n paneelin käsiteltäväksi.

7 POIKKEUSTAPAUKSET

Kennelliiton jalostustieteellisellä toimikunnalla on oikeus erittäin painavista syistä yksittäisessä poikkeustapauksessa myöntää erivapaus tämän ohjeen määräyksistä.

Suomen Kennelliiton ohjekyynärnivelien kasvuhäiriön röntgenkuvauksista ja luokituksesta

(Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje)

Kennelliiton hallituksen 25.8.2011 hyväksymä, voimassa 1.1.2012 alkaen.

Tämä ohje täydentää Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamissääntöä (valtuusto 30.11.2008) ja Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman ohjetta (PEVISA-ohje, hallitus 28.8.2008).

1 YLEISET MÄÄRÄYKSET

Koirien perinnöllisiä kyynärnivelen kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Suomen Kennelliitto (jäljempänä Kennelliitto) hyväksyy virallisiksi tämän ohjeen mukaisesti annetut lausunnot.

Röntgenkuvat otetaan IEWG:n (International Elbow Working Group) suositusten mukaisesti ja Suomessa niiden arvostelussa käytetään IEWG:n esittämää kansainvälistä kyynärniveldysplasian arvosteluasteikkoa.

Kyynärnivellausunto on annettava koiranomistajan kotimaassa tai Suomessa.

Kun koira kuvataan Kennelliiton lausuntoa varten, tulee kuvauksessa noudattaa näitä ohjeita ja kuvat asianmukaisine röntgenlähetteineen toimittaa Kennelliittoon, joka antaa virallisen lausunnon kuvista. Koiran virallinen tutkimustulos on huonomman kyynärnivelen mukainen.

Koiran omistajan tulee ilmoittaa eläinlääkärille jos koiralle on tehty lausuntoon vaikuttava leikkaus ja asia merkitään röntgenlähetteeseen. Koiran sairaskertomus liitetään mukaan.

Röntgenkuvat säilytetään keskitetysti Kennelliiton määräämässä paikassa vähintään 10 vuotta jonka jälkeen ne voidaan hävittää. Kennelliitto kuitenkin säilyttää joka vuodelta maaliskuun kahden ensimmäisen viikon kuvat myöhempiä mahdollisia tutkimuksia varten.

2 LAUSUNTOMENETTELY

Kennelliiton hallitus nimeää eläinlääkärit, joiden antamat lausunnot hyväksytään. Kennelliiton nimeämä virallinen lausunnonantaja saa tietää koiran rodun, iän, sukupuolen ja rekisterinumeron, mutta ei muita tietoja.

Kyynärnivellausunto annetaan vain sellaisista kuvista, joiden mukana on kuvaajan täyttämä Kennelliiton röntgenlähete.

Lausunto annetaan vain sellaisesta röntgenkuvasta, jota otettaessa ko. koira on ollut tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Tunnistusmerkintä on aina tarkastettava kuvauksen yhteydessä.

Virallisesta tutkimuslausunnosta peritään maksu, jonka suuruuden Kennelliiton hallitus määrää. Tutkimuslausunto toimitetaan röntgenlähetteeseen merkitylle vastaanottajalle ja Kennelliiton tiedostoon merkitään tiedot tutkimustuloksesta sekä lausunnon antaja.

Lausuntoon voidaan kirjata tieto kuvassa havaittavista olennaisista sivulöydöksistä.

Koira voidaan uusintakuvata, mutta vasta 6 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Jos uusintakuvaus kuitenkin tehdään kuvausteknisistä syistä, on kuvaus aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki aiemmat kuvat. Koirasta annettu lausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua.

Lausunnon antaja voi perustellusta syystä suositella, että koira uusintakuvattaisiin vuoden kuluttua.

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään lausunnot, jotka on arvosteltu IEWG:n asteikkoa käyttäen sekä lausunnot, jotka ovat verrattavissa IEWG:n asteikkoon ja kuvausasento on ollut IEWG:n suositusten mukainen. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty kuvaushetkellä.

Mikäli siitoskäyttöön aiotulle ulkomaiselle koiralle ei saada IEWG:n arvosteluperiaatteiden mukaisesti annettua lausuntoa koiranomistajan kotimaassa, voidaan tunnistusmerkitty koira kuvauttaa IEWG:n ohjeiden mukaisesti ja röntgenkuva lähettää arvosteltavaksi Kennelliittoon suomalaista lausuntoa varten (liitteeksi perustelut miksi ulkomaiselle koiralle halutaan lausunto Suomesta). Näin voidaan menetellä myös ennen ulkomaisen koiran ostoa.

3 IEWG:n ARVOSTELUASTEIKKO

Ei muutoksia 0

Lievät 1 Lievät nivelrikkomuutokset (artroosi) yleensä ensiksikyynärpään ulokkeen (processus anconaeus) yläpinnassa(2 mm vahvuuteen saakka).

Kohtalaiset 2 Edellä mainittuja muutoksia 5 mm saakka ja/tai muutoksiavärttinäluun nivelosassa, varislisäkkeessä (processuscoronoideus) ja/tai lievää epämuotoisuutta.

Voimakkaat 3 Edellisen ylittävät rappeutumismuutokset/voimakasmuutokset epämuotoisuus. Kiinnittymätön processus anconaeus.

4 RÖNTGENKUVAUKSEN TOTEUTUS

Kuvattaessa koiran on oltava iältään vähintään 12 kk, rotujärjestön esityksestä rodun alaikäraja voi olla 18 kk tai 24 kk.

Röntgenkuvat on kuvauksen yhteydessä merkittävä tavalla (rtg- teipillä/merkintälaitteella), jota ei jälkikäteen voida muuttaa. Tämä koskee myös digitaalisia röntgenkuvia. Röntgenkuvassa pakollisia tietoja ovat: päivämäärä, koiran rekisterinumero (tai TM-numero) ja puolimerkki (puolimerkki kansainvälisesti tunnistettavana, esim. sin, dex, R, L).

Koira on rauhoitettava kuvausta varten ja käytetyt valmisteet on merkittävä röntgenlähetteeseen. Molemmat kyynärnivelet kuvataan samaan aikaan.

Nivelet kuvataan suoraan kasetille ilman hilaa (no grid table top technique) ja kuvat rajataan hyvin. Kuvien on oltava kuvausarvoltaan sellaisia, että arvostelussa huomioon otettavat seikat erottuvat hyvin. Yli- ja alivalotus sekä kuvien rakeisuus voivat estää kuvien arvioinnin. Lateraalikuva otetaan nivelestä noin 45° koukistuksessa niin, että olkaluun lateraalinen ja mediaalinen nivelnasta (condylus) ovat päällekkäin. Processus anconaeuksen ja kyynärluun nivelpinnan tulisi näkyä lähes kraniaalikärkeen asti, koska muuten nivelrikkomuutosten arviointi voi olla mahdotonta. Nivelen ylikoukistus aiheuttaa rotaatiota, mikä voi estää kuvan arvioinnin. Tarvittaessa nivelestä voidaan ottaa kaksi kuvaa eriasteisessa koukistuksessa. Rotukohtaisesti voidaan vaatia muitakin kuvausasentoja rotujärjestön esityksestä.

Tulkinnanvaraisista kuvista voidaan pyytää lisäkuvia eri asennoissa ja myös uusia kuvia tietyn ajan kuluttua.

5 DIGITAALISET RÖNTGENKUVAT

Digitaalisia röntgenkuvia koskevia määräyksiä täydennetään kun Kennelliitolla on valmiudet vastaanottaa, käsitellä ja varastoida digitaalisia röntgenkuvia.

Digitaaliset röntgenkuvat täytyy tulostaa filmille Kennelliittoon toimitettavaksi.

Kyynärnivelten täytyy olla luonnollisessa koossa (1:1). (Huom: kuvat on merkittävä vastaavalla tavalla kuin kohdassa 4).

6 TIETOKONETOMOGRAFIATUTKIMUS (TT, CT)

TT-kuvaus tehdään luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmän antaman menetelmäkuvauksen mukaisesti.

Koiralle voidaan tehdä TT-kuvaus Kennelliiton lausuntoa varten vain, jos koiralla on jo olemassa tämän ohjeen mukainen kyynärnivelen röntgenlausunto. Kuvaus pitää suorittaa luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmän hyväksymässä paikassa.

Koiran tulos voidaan muuttaa TT-tutkimuksen perusteella. Kun koiralla on TT- tulos, ei sille enää anneta uutta röntgenlausuntoa.

7 VALITUSMENETTELY

7.1 Valitus Kennelliittoon

Valitukset käsittelee Kennelliiton luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmä koiranomistajan kirjallisen valituksen perusteella.

Valitusaika on 90 vuorokautta siitä kun lausunto on postitettu. Valitusmaksu on kaksi kertaa tarkastusmaksun suuruinen. Jos valitus todetaan aiheelliseksi, maksu palautetaan.

Valituksen kohteena olevan röntgenkuvan arvostelee itsenäisesti vähintään kaksi luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmän jäsentä. Lausunnon antaja saa tietoonsa vain koiran rodun, iän ja sukupuolen.

Mikäli valituksen kohteena on TT-kuva, tutustuu asiantuntijatyöryhmä kaikkiin tapaukseen liittyviin kuviin ja dokumentteihin.

Mikäli kaksi jäsentä on antanut koiralle saman arvion, tämä on koiran lopullinen tulos. Mikäli kahden lausunnon antajan lausunnot poikkeavat toisistaan, kuvan arvostelee kolmas asiantuntijatyöryhmän jäsen ja koiran tulos muodostuu työryhmän enemmistöpäätöksestä tai keskimmäisestä arviosta. Mikäli keskimmäistä arviota ei ole, lähetetään koiran kuva Pohjoismaisen Kennelunionin (PKU) röntgenpaneelin käsiteltäväksi.

Luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmän päätös korvaa aiemman lausunnon. Asiantuntijatyöryhmän päätös TT-kuvatusta koirasta on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

7.2 Valitus PKU:lle

Mikäli koiranomistaja on tyytymätön luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmän päätökseen voi hän valittaa PKU:n röntgenpaneelille.

Valitusaika on 30 vrk siitä kun luusto- ja nivelsairauksien asiantuntijatyöryhmän päätös on postitettu. Valitusmaksu on neljä kertaa tarkastusmaksun suuruinen. Jos valitus todetaan aiheelliseksi, maksu palautetaan.

Koiran tulos muodostuu PKU:n röntgenpanelistien enemmistöpäätöksestä tai keskimmäisestä arviosta. Mikäli keskimmäistä arviota ei ole, lähetetään koiran kuva FCI:n paneelin käsiteltäväksi.

8 POIKKEUSTAPAUKSET

Kennelliiton jalostustieteellisellä toimikunnalla on oikeus erittäin painavista syistä yksittäisessä poikkeustapauksessa myöntää erivapaus tämän ohjeen määräyksistä.